Privacy

Door gebruik te maken van de diensten van CATER CONCEPT BV, verder als CC stemt u in met de verwerking door CC van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door CC van de persoonsgegevens van derden die u aan CC verstrekt.

De besloten vennootschap CATER CONCEPT BV is gevestigd aan de Overkampsweg 14 te 8102 PH Raalte en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 06061583.

CC verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt CC de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn dienstverleners die de dienstverlening van CC mogelijk maken, zoals haar accountant en haar ICT dienstverlener. CC verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening of ter uitvoering van een wettelijke verplichting noodzakelijk is. CC verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. CC verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

CC wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat CC haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

CC bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat CC de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door CC.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij CC bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op i.hilbers@caterconcept.nl. CC zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal CC haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop CC de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan CC kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via i.hilbers@caterconcept.nl CC zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop CC uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

CC maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Bedrijven zijn verplicht om uit te leggen met welk doel er cookies geplaatst worden. De OPTA houdt toezicht op de naleving van de Cookiewetgeving.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. CC kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Tijdens uw bezoek wordt een cookie geplaatst om uw bezoek anoniem te registreren. CC verwerft daarmee statistieken om het gebruik van de website analyseren. Aan de hand van de cijfers wordt gekeken naar aanpassingen om het gebruiksgemak te verbeteren en bijvoorbeeld populaire pagina’s een prominentere plaats te geven. Het doel hiervan is om uw ervaringen als gebruiker zo aangenaam mogelijk te maken.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. CC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.